• 06—08, 10.12.2022 20:45
  • 09.12.2022 21:00
Kapel, 60’

Ont­moet­ing met de arti­esten op 08.12

Een groep mensen beweegt zich meedogenloos voort op een weg vol hinderlagen, gesterkt door de dreiging van een nakend gevaar. Één lichaam vormend, bieden de vijf dansers het hoofd aan de onzekerheid met bewegingen waarmee ze solidariteit en samenwerking uitdrukken maar ook rivaliteit en droombeelden.

Balancerend tussen tastbare, fysieke acties en de abstracte geluids- en grafische landschappen die ze doorkruisen, lijken de lichamen te worden aangezogen door een verbrokkelde ruimtetijd. Ze blijven pogingen ondernemen om hun omgeving te reconstrueren en zich er zo uit te kunnen bevrijden.

Shantala Pèpe navigeert tussen realiteit en droom met een beelden klankrijk choreografisch verhaal over migratie en solidariteit.Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. J'en pris les oiseaux / Criiez oracle).

Con­cept, chore­ografie, regie :
Shan­ta­la Pèpe
Cre­atie, performance :
Mar­i­on Boset­ti, François Brice, Louis Nam Le Van Ho, Nadir Louat­ib, Frauke Mariën (met dank aan Vin­cent Clavaguera-Pratx)
Artistieke medew­erk­ing, licht, scenografie :
Hugues Girard
Muzikale com­posi­tie :
Thomas Turine
Dra­matur­gis­che blik :
Sara Lemaire
Kos­tu­ums :
Pat­ty Eggerickx
Kos­tu­um maken :
Isabelle Airaud
Stem coach :
Sarah Klenes
Begelei­dend bij de pro­duc­tie en distributie :
Claude Véron
Pro­duc­tie :
MANA
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Le Phare — Cen­tre choré­graphique nation­al du Havre Nor­mandie / direc­tion Fouad Bous­souf, dans le cadre du dis­posi­tif Accueil Studio
Met de ste­un van :
Fédération Wal­lonie-Brux­elles Ser­vice de la Danse, Com­pag­nie Mossoux- Bonté, SACD Bel­gique, Le LookIN’OUT, Wal­lonie- Brux­elles Théâtre Danse, Cen­tre Cul­turel Jacques Franck, Théâtre Les Tanneurs
Foto’s :
© Aurélie Lep­orq, Fabi­enne Antomarchi