• 28—29, 31.03, 01.04.2023 19:00
  • 30.03.2023 19:15
Mezzo, 45’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 31.03

‘De dans van het geluid’, zo zou het werk van Marielle Morales kunnen worden omschreven, gefascineerd als ze is do or de geluidsgolven, het ontastbare en de resonantie. Telkens weer geeft zij vorm aan atmosferische creaties waarin beweging in dialoog gaat met het theatrale, het plastische, licht en geluid.

In M·Ondes zien we hoe drie vrouwen, drie geïsoleerde en niettemin met elkaar verbonden eilanden zich transformeren en met elkaar verstrengeld geraken. In de afspiegeling van stichtende mythes, geeft het geluid gestalte aan de materie en vormen de geluidsgolven de de stemming, de gemoedsgesteldheid en de lichaamstaal. Deze nieuwe creatie die zich ontvouwt als een subtiel en surrealistisch tableau, brengt opnieuw een ode aan de poreusheid en aan de kracht van een collectieve bezieling.


Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. Le complot du quotidien).

Con­cept, choreografie :
Marielle Morales
in samen­werk­ing met de performers :
Estelle Del­cam­bre, Sarah Klenes, Léa Vinette
Dra­maturgie :
Julie Gold­steinas
Gelu­id­scre­atie :
Maxime Bod­son
Gelu­id­stech­niek :
Julien Cour­roye
Licht­cre­atie :
Nel­ly Framinet
Kos­tu­um en scenografie advies :
Nina Lopez Le Galliard
Kos­tu­um assistentie :
Dolça May­ol
Kri­tis­che oog :
Fil­ipe Lourenço
Admin­is­tra­tion, production :
Xavier Melis
Sprei­d­ing, project ontwikkeling :
Char­lotte Grace Wacker
Pro­duc­tie :
Marielle Morales · Cie mala hierba
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique de Wal­lonie-Brux­elles, Cie NYASH — Car­o­line Cornélis
Met de ste­un van :
Les Brigit­tines, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique de Wal­lonie-Brux­elles, Fédération Wal­lonie-Brux­elles — Ser­vice de la Danse, SACD Bel­gique, WBTD
Met de ste­un van :
Grand Stu­dio, Cie Michèle Noiret
Met dank aan :
Astero Lam­piri­nou, Lucía Hen­ning, Mina Legrand
Foto :
© Sara Sampelayo