• 23—27.04.2024 20:45
Kapel, 55’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 25.04

Michèle Noiret, die er reeds een loopbaan op heeft zitten van veertig jaar, is terug met een nieuwe solo en een challenge van formaat: haar eigen stijl van de “danscinema” in vraag stellen, zonder cinema! Op een lege scène, zonder scherm en zonder geprojecteerde beelden stelt ze, met de hulp van dramaturg Thierry Thieû Niang een registerwijziging voor, om zichzelf en om ons te verrassen. Een dans die kadert in de evolutie van een choreografische taal gedragen door een lichaam dat al een oeuvre lang meegaat. Spelend met haar eigen beeld voert de danseres/choreografe andere personages op die een solo brengen in groep. Vroeger en nu gaan in dialoog, komen met elkaar in aanraking en herinneren ons aan de kwetsbaarheid, de schoonheid maar ook de kracht van maturiteit wanneer onophoudelijk nieuwe territoria werden verkend.


Om 19 uur wordt in de Mezzo zaal de voorstelling Soleil Constant van Louise Baduel gepresenteerd. Combi-ticket beschikbaar.


Chore­ografie, performance :
Michèle Noiret
Artistieke medew­erk­ing :
Thier­ry Thieû Niang
Orig­inele muzikale com­posi­tie, geluidsregie :
Todor Todo­r­off
Licht :
Ryoya Fude­tani
Kos­tu­ums :
Pat­ty Eggerickx
Tech­nis­che leiding :
Hadrien Jeangette
Lichtregie, :
Ryoya Fude­tani, Alexan­dre Chardaire (afwis­se­lend)
Pro­duc­tie, spreiding :
Morten Walder­haug
Com­mu­ni­catie, pers :
Alexan­dra de Laminne
Admin­is­tratie, coordinatie :
Cathy Zan­té
Pro­duc­tie :
Com­pag­nie Michèle Noiret/​Tandem asbl
Copro­duc­tie (lopende) :
Les Brigit­tines
Avec le sou­tien de :
Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles, Ser­vice Général de la Créa­tion Artis­tique — Ser­vice de la Danse, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique Wal­lonie Brux­elles, Tax Shel­ter du Gou­verne­ment Fédéral Belge — Casa Kaf­ka Pic­tures Tax Shelter